معرفی

مشخصات فردی

ساویز طیاح

نام - نام خانوادگی : ساویز   طیاح

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : معماری

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : معماری

محل خدمت : مجتمع فنی

مرتبه علمی : مربی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

ساویز طیاح
ساویز طیاح

محل خدمت :
    مجتمع فنی
مرتبه علمی :
    مربی
^